Skip to content
   

Algemene voorwaarden verhuur

     
 

1.

Toepasselijkheid

 

1.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met betrekking tot het ter beschikking stellen van de accommodatie, verstrekken van logies en het in gebruik geven van zaken (al dan niet krachtens huur en verhuur) van Buitengewoon Bewust, onderdeel van Touch of MatrixÒ, gevestigd aan de Vilsterborg 5 in Holtheme, hierna te noemen: ‘Buitengewoon Bewust’.

 

1.2.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

1.3.

Indien Buitengewoon Bewust deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de huurder ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Buitengewoon Bewust hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

     
 

2.

Totstandkoming overeenkomsten

 

2.1.

De overeenkomst komt tot stand nadat de huurder de door Buitengewoon Bewust gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding, Wanneer de acceptatie van de huurder echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Buitengewoon Bewust uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.2.

Indien de huurder zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Buiten-gewoon Bewust een opdracht verstrekt, is Buitengewoon Bewust pas aan deze opdracht verbonden nadat zij deze schriftelijk aan de huurder heeft bevestigd.

2.3.

Aanvullingen op of wijzingen van de algemene voorwaarden c.q. op de overeenkomst evenals mondelingen afspraken betrekking hebbend op de overeenkomst of de algemene voorwaarden, binden Buitengewoon Bewust pas nadat deze schriftelijk aan de huurder zijn bevestigd.

   

3.

Aanbiedingen, offertes, prijzen

 

3.1.

Alle aanbiedingen c.q. offertes van Buitengewoon Bewust zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de huurder aanvaard, heeft Buitengewoon Bewust het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

3.2.

De door Buitengewoon Bewust gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en indien van toepassing toeristenbelasting. Indien de prijs inclusief BTW is, staat dit duidelijk vermeld.

 

3.3.

Indien het aanbod is gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Buitengewoon Bewust gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen aan te passen.

3.4.

Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor vervolg-opdrachten.

3.5.

Omschrijvingen en beschrijvingen in brochures en folders, promotiemateriaal en/of op de website van Buitengewoon Bewust zoals opgaven van afmetingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

   

4.

Uitvoering van de overeenkomst

4.1.

De overeengekomen datum c.q. data waarop de accommodatie en de eventuele logeerkamers en eigendommen van Buitengewoon Bewust ter beschikking moeten worden gesteld aan de huurder zal/zullen door Buiten-gewoon Bewust -behoudens overmacht situaties- strikt worden nageleefd.

 

4.2.

Buitengewoon Bewust is verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde overeengekomen zaken ter beschikking te stellen tenzij:

o    er sprake is van overmacht aan de zijde van Buitengewoon Bewust;

o    de huurder niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst;

o    er door de overheid opgelegde landelijke regels gelden waaraan we ons dienen te houden.

 

4.3.

Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestaties c.q. zaken geheel of gedeeltelijk aan de huurder te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de huurder, behoudt Buitengewoon Bewust zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander zonder dat hieruit voor Buitengewoon Bewust een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

Het voorafgaande lid laat de verplichting van de huurder de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele andere kosten te voldoen, onverlet.

 

4.4.

Buitengewoon Bewust is, na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag, gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Buitengewoon Bewust van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Buitengewoon Bewust tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

 

4.5.

Alle onkosten die door Buitengewoon Bewust in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de huurder komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

4.6.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buitengewoon Bewust het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Buitengewoon Bewust.

     
 

5.

Verplichtingen van de huurder

 

5.1.

De huurder zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan Buitengewoon Bewust verstrekt.

 

5.2.

De huurder dient de accommodatie en de in gebruik gegeven zaken te gebruiken overeenkomstig het door Buitengewoon Bewust vooraf aangegeven gebruiksdoel.

 

5.3.

De huurder en zijn gasten dienen zich te houden aan de door Buitengewoon Bewust vastgestelde handleiding. De gebruiksaanwijzing ligt in de accommo-datie ter inzage en wordt digitaal toegestuurd.

 

5.4.

Voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze handleiding is de huurder aansprakelijk.

 

5.5.

De huurder, zijn gasten en eventueel door hem in te schakelen derden zijn verplicht de gebruiksaanwijzingen voor (keuken)apparatuur, de geluids-installatie, gebruik van de ruimtes, meubels en materialen nauwgezet na te leven. Voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze gebruiks-aanwijzingen is de huurder aansprakelijk.

 

5.6.

De huurder dient de accommodatie en eventuele in gebruik gegeven zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de huurder onverwijld aan Buitengewoon Bewust door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, wordt de accommodatie geacht in goede staat te zijn en de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

 

5.7.

Huisdieren hebben geen toegang tot Buitengewoon Bewust.

 

5.8.

Onze locatie is niet geschikt voor evenementen met kinderen.

 

5.9.

Roken is in de accommodatie niet toegestaan.

 

5.10.

Vuur (kaarsen, waxinelichtjes) en wierook zijn op de kamers niet toegestaan. Eventueel kunnen waxinelichtjes in houders gebruikt worden, doch alleen in overleg. Kaarsen zijn nergens in  en rond het pand toegestaan.

 

5.11.

De huurder is verplicht de accommodatie en eventuele in gebruik gegeven zaken gedurende de gebruiksperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de gebruiksperiode ontstane schade.

 

5.12.

Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan de accommodatie en de in gebruik gegeven zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van Buitengewoon Bewust.

 

5.13.

Defecten aan accommodatie en aan de in gebruik gegeven zaken alsmede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld aan Buitengewoon Bewust te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

 

5.14.

Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Buitengewoon Bewust gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de huurder wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de huurder.

 

5.15.

Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt en Buitengewoon Bewust nalaat om van de huurder nakoming te verlangen, tast dit het recht van Buitengewoon Bewust om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

     
 

6

Huur accommodatie

 

6.1.

Dit artikel is onverminderd de toepasselijkheid van de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, specifiek van toepassing op iedere tussen Buitengewoon Bewust en de huurder gesloten overeenkomst waarbij Buitengewoon Bewust voor een overeengekomen periode de bovenzaal al dan niet tezamen met een of meerdere logeerkamers verhuurt aan de huurder. Het verhuurde zal hierna aangeduid worden als ‘de accommodatie’.

 

6.2.

De gebruiksperiode, prijs en specifieke afspraken met betrekking tot de accommodatie worden vermeld in de overeenkomst.

 

6.3.

De accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst op het overeengekomen tijdstip worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek dient de accommodatie op het overeengekomen tijdstip verlaten te zijn.

 

6.4.

De huurder dient de accommodatie bij vertrek op te leveren in de staat zoals hij de accommodatie bij aanvang van de gebruiksperiode aantrof.

 

6.5.

Bij overtreding van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Buitengewoon Bewust het recht de huurder en/of diens gasten terstond ui de accommodatie en van het bijbehorende terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

 

6.6.

Indien Buitengewoon Bewust een ernstig vermoeden heeft dat door de huurder en/of diens gasten in strijd met de wet en/of openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is Buitengewoon Bewust gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

     
 

7

Gebruik roerende zaken

 

7.1.

Dit artikel is onverminderd de toepasselijkheid van de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, specifiek van toepassing op iedere tussen Buitengewoon Bewust en de huurder gesloten overeenkomst van in gebruik gave van roerende zaken (al dan niet krachtens huur en verhuur) c.q. iedere overeenkomst waarin een element van in gebruik gave van roerende zaken voorkomt.

 

7.2.

De gebruiksperiode, prijs en specifieke afspraken met betrekking tot de in gebruik te geven zaken worden vermeld in de overeenkomst.

 

7.3.

Gebruiksaanwijzingen van (keuken)apparatuur, geluidsinstallatie e.d. dienen door de huurder nauwgezet te worden nageleefd.

 

7.4.

De huurder vrijwaart Buitengewoon Bewust tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Buitengewoon Bewust in gebruik gegeven zaken.

 

7.5.

De in gebruik gegeven zaken blijven te allen tijde eigendom van Buitengewoon Bewust of door haar ingeschakelde derden. Het is de huurder niet toegestaan andere derden op de in gebruik gegeven zaken enig recht te verstrekken.

     
 

8.

Klachtenregeling

 

8.1.

De huurder is verplicht eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst – in de ruimste zin des woords – ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk ter kennis van Buitengewoon Bewust te brengen zodat Buitengewoon Bewust in staat kan worden gesteld de klachten te onderzoeken en te verhelpen.

 

8.2.

Indien klachten niet binnen de bovenvermelde termijn aan Buitengewoon Bewust kenbaar zijn gemaakt, wordt de accommodatie en de eventuele in gebruik gegeven zaken geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en wordt de overeenkomst geacht correct te zijn uitgevoerd.

 

8.3.

Het uiten c.q. indienen van klachten schort de betalingsverplichting van de huurder niet op.

 

8.4.

Ingeval van een terechte klacht zal Buitengewoon Bewust kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van Buitengewoon Bewust.

     
 

9.

Aansprakelijkheid

 

9.1.

Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Buitengewoon Bewust gegeven garanties aanvaardt Buitengewoon Bewust geen enkele aansprakelijkheid.

 

9.2.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Buitengewoon Bewust slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- en letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

9.3.

De huurder is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

 

9.4.

Indien Buitengewoon Bewust aansprakelijk is voor door de huurder geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Buitengewoon Bewust te allen tijde beperkt tot het maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Buiten-gewoon Bewust niet uitkeert of de schade niet onder een door Buitengewoon Bewust gesloten verzekering valt, beperkt de schadevergoedingsplicht van Buitengewoon Bewust zich tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde accommodatie en/of de roerende zaken.

 

9.5.

Buitengewoon Bewust is jegens de huurder niet aansprakelijk:

a.       Voor schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met door of namens Buitengewoon Bewust verstrekte gebruiksaanwijzingen c.q. gegeven voorschriften.

b.       Voor schade aan of met voertuigen van de huurder op het terrein van Buitengewoon Bewust.

c.        Voor schade door verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de huurder.

d.       Door schade aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerende of onroerende zaak waarvan Buitengewoon Bewust houder, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Buitengewoon Bewust staat.

 

9.6.

De huurder is in de gevallen als opgesomd in lid 5 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Buiten-gewoon Bewust uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 

9.7.

Voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de (huis)regels, overige voorschriften en regels en gebruiksaanwijzingen van de door Buitengewoon Bewust ter beschikking gestelde zaken c.q. faciliteiten is de huurder aansprakelijk. De huurder vrijwaart Buitengewoon Bewust uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 

9.8.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Buitengewoon Bewust tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schade-vergoeding is komen vast te staan.

 

9.9.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die voor Buitengewoon Bewust en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van huisregels, begaan door de huurder en/of degene die hem vergezellen.

 

9.10

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Buitengewoon Bewust of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Buitengewoon Bewust de huurder vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens huurder.

     
 

10.

Betaling

 

10.1.

Buitengewoon Bewust is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 25% van de huursom in rekening te brengen.

 

10.2.

De reservering is pas definitief zodra de huurder aan deze aanbetaling heeft voldaan.

 

10.3.

De rest van de factuur wordt vooraf aan de huurperiode gefactureerd en dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Wanneer huurperiode binnen 14 dagen valt, is de factuur voor aanvang van de huur voldaan.

     
 

11.

Wijziging en annulering

 

11.1.

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, kan het door de huurder opgegeven aantal personen tot 7 dagen voor de overeen-gekomen datum van uitvoering kosteloos worden gewijzigd. Vermindering van het aantal personen leidt hierna niet meer tot restitutie van het door de huurder reeds betaalde bedrag of een gedeelte daarvan.

 

11.2.

Onder ‘annulering’ wordt verstaan het voor de overeengekomen datum van aankomst beëindigen van de overeenkomst.

 

11.3.

Annulering door de huurder is alleen schriftelijk mogelijk en indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan Buitengewoon Bewust te betalen:

a.       Bij annulering tot 3 maanden voor de overeengekomen datum van aankomst is de huurder de aanbetaling van 25% verschuldigd.

b.       Bij annulering tot 2 maanden voor de overeengekomen datum van aankomst is de huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd.

c.        Bij annulering tot 1 maand voor de overeengekomen datum van aankomst is de huurder 75% van het huurbedrag verschuldigd.

d.       Bij annulering korter dan 1 maand voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

 

11.4.

Ingeval de huurder zonder annulering niet op de overeengekomen datum verschijnt, is hij de gehele overeengekomen prijs voor de gereserveerde dienstverlening aan Buitengewoon Bewust verschuldigd.

 

11.5.

De huurder is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Buitengewoon Bewust ter zake.

 

11.6.

Buitengewoon Bewust is bevoegd de overeenkomst zowel voor de overeengekomen datum van aankomst als na de overeengekomen datum van aankomst, te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens de huurder en/of derden gehouden te zijn, indien er aanwijzingen bestaan dat de te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door huurder of op grond van de hoedanigheid van de huurder en/of zijn gasten, dat Buitengewoon Bewust de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien hij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Indien Buitengewoon Bewust van deze bevoegdheid gebruik maakt, is de huurder gehouden tot betaling van de volledige huursom en de overige kosten.

 

11.7.

Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, heeft huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

     
 

12.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 

12.1.

Op de tussen Buitengewoon Bewust en de huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Buitengewoon Bewust is gevestigd, zij het dat Buitengewoon Bewust altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de huurder is gevestigd.

 

12.3.

De huurder is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Buitengewoon Bewust. Met tijdig wordt hier bedoeld binnen één maand nadat Buitengewoon Bewust schriftelijk aan de huurder heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

 

12.4.

Indien huurder gevestigd is buiten Nederland, is Buitengewoon Bewust gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land waar de huurder gevestigd is.